19. maj 2018. godine

Hotel Zira, Beograd

Ovaj Simpozijum je namenjen lekarima koji žele da se upoznaju sa  osnovama hirurškog lečenja, radioterapije, hemioterapije i terapijskih pristupa  primarnim procesima koji najčešće daju metastatsku bolest mozga.

Učesnici će se upoznati i  sa upotrebom gama noža u lečenju metastatske bolesti mozga.