Ciljevi udruženja

  1. Unapređenje prevencije, dijagnostike i lečenja bolesnika sa tumorima nervnog sistema
  2. Formiranje multidisciplinarnih vodiča i uspostavlјanje saradnje između lekara različitih subspecijalnosti, u cilјu pobolјšanja lečenja bolesnika sa tumorima nervnog istema i formiranje vodiča dobre kliničke prakse
  3. Saradnja sa regionalnim i međunarodnim asocijacijama i usklađivanje protokola lečenja bolesnika u Srbiji sa protokolima koji se primenjuju u svetu
  4. Obrazovanje lekara u oblasti neurohirurgije, medikalne onkologije, biohemije, radiologije, patologije i anestezije, kroz organizaciju škola, seminara, kurseva, radionica i kongresa
  5. Aplikacija za stipendije za edukaciju mladih lekara
  6. Upućivanje lekara na usavršavanje
  7. Formiranje udruženja pacijenata sa tumorima centralnog nervnog sistema

Događaji